மக்கள் @2030ல் – Workfore @2030

மக்கள் @2030ல் – Workfore @2030

சமீபத்தில் வெளியான PWCன் Workforce of the future 2030ன் அறிக்கையில் தென்பட்ட ஈர்ப்பான விடயங்கள் மற்றும் கேள்விகள் சில.. Business fragmentation: Small is powerful. Large businesses lose their dominance as customers seek relevance and