காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்..

காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்..

வானூர்தி மற்றும் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி துறையினருக்கான பயிற்சிக்காக, தமிழகத்தில் உள்ள Aerospace / Aeronautical Engineering பயிற்றுவிக்கும் கல்வி நிறுவனங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டி இணையத்தில் தேடி, அந்த கல்லூரிகளின் இணையதளத்துக்கு சென்று, அதில் அளிக்கப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல்களை சேகரித்து அவர்களுக்கு